Protein Family Synopsis
Family Overview
Special Analysis

apolipoprotein A1/A4/E family - Overview - Protein Family Synopsis

(PDB: 1LPE)

Members
(human, all organisms)
4, 98
Drug targets
(human, all organisms)
0, 0
Members with known 3D structures
(human, all organisms)
3, 5
Members with tested compounds
(human, all organisms)
1, 1
Members with active compounds (<100nM)
(human, all organisms)
0, 0
Members with mutations reported
(human, all organisms)
4, 4

Lineage


apolipoprotein A1/A4/E family (4) *
+ Unclassified (4)
APOA1
APOE
APOA4
APOA5